V? TRÍ D? ÁN SUNNEVA ISLAND Đ?NG NÒD? án bi?t th? do ch? đ?u t? Sun tăng tr??ng đ??c xây d?ng t?i đ?o Đ?ng Nò, khu Nam Hòa Xuân thu?c Qu?n Ngũ Hành S?n thành ph? Đà N?ng. V?i t?a l?c đ??c đánh giá là đ?c tôn hi?m có, đi?m đ?c bi?t c?a d? án này nh? sau:K?t n?i thu?n ti?n đ?n moi đ?a đi?m trong thành ph? Đà N?ng.Phong th?y tài l?c v??ng phát nh? 4 m?t giáp sông.C?nh quan thiên nhiên nên th? tr? tình, môi tr??ng s?ng xanh thoáng đãng lý t??ng cho m?i gia đình an c? l?p nghi?p l?n an h??ng tu?i già.vi-tri-Sunneva-IslandV? trí d? án bi?t th? Sunneva Island trên b?n đ? khu v?cTHI?T K? BI?T TH? SUNNEVA ISLAND ĐÀ N?NG D? án Sunneva Island đ??c chia làm 3 phân khu, m?i phân khu là m?t tông màu ch? đ?o. ngay sau đây là thi?t k? bi?t th?:TI?N ÍCH N?I ? NGO?I KHU D? ÁN SUNNEVA ISLAND ĐÀ N?NG Ti?n ích n?i khuV?i đ?nh h??ng phát tri?n thành m?t khu dân c? sinh thái tinh hoa đ?ng đ?u khu v?c, ch? đ?u t? Sun trang b? h? t?ng ti?n ích h?p d?n ph?c v? nh?ng khách hàng t??ng lai danh giá c?a t??ng lai nh?:B?n du thuy?n 5 saoKhu b? b?iKhu gi?i trí cho tr? nh?, công viên d?o b?.Khu mua s?m th?i trang và ?m th?c,… https://sungroupvn.com.vn/sunneva-island/

トップ   編集 凍結 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Last-modified: 2022-05-30 (月) 13:32:46 (74d)