Năm 2022, môt khu ph?c h?p du l?ch m?i m?, đ?ng c?p đã đ??c t?p đoàn Sun Group lên k? ho?ch th?c hi?n cùng m?c tiêu bi?n Hòn Th?m tr? nên đ?o Thiên Đ??ng, trung tâm du l?ch m?i t?i Phú Qu?c. N?i b?t nh?t có th? k? t?i s? phân khu bi?t th? Hòn Th?m, phân khu c?a s? th??ng l?u, riêng t? và cao c?p. V?i mong mu?n mang t?i thiên đ??ng ngh? d??ng riêng t? nh?t, t?p đoàn Sun Group đã khéo léo quy ho?ch phân khu bi?t th? t?i đi?m c?c nam đ?o Hòn Th?m. N?i m?i căn bi?t th? n?m nép mình bên nh?ng d?c đá hùng vĩ. Bao quanh b?i nh?ng tán r?ng t? nhiên và có đ??c riêng cho mình bi?n Bãi Nôm tuy?t đ?p.Nh?ng lo?i hình bi?t th? Hòn Th?m s? n?m trong h? sinh thái tinh hoa Sun Group Phú Qu?c. https://sungrouphonthom.net/ án đ??c xây d?ng trên v?nh bi?n đ?p và yên tĩnh nh?t Hòn Th?m. V?i làn n??c trong xanh ng?c bích đ?c tr?ng, bóng d?a xanh t?a mát cùng b? cát tr?ng xa xa vô t?n.Bi?t th? Hòn Th?m c?a Sun Group r?t đáng là tr?m d?ng chân lý t??ng đ? c?m nh?n k? ngh? d??ng sau th?i gian làm vi?c căng th?ng. Đ?? bi?t, nh?ng căn bi?t th? t?i Hòn Th?m s? có m?t nét riêng vô cùng đ?c bi?t. Ch?c ch?n s? thu hút khách tham quan ghé thăm và là nhân t? trong nh?ng d? án ngh? d??ng h?ng sang đáng s?ng nh?t t?i Vi?t Nam trong kho?ng th?i gian t?i.

トップ   編集 凍結 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Last-modified: 2022-02-24 (木) 14:38:05 (169d)